วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562

การประชุมหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำจังหวัดกาญจนบุรี
เพื่อเตรียมความพร้อมการตรวจราชการและติดตามโครงการตามแผนการตรวจราชการ

วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562

สภาเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินเวทีประชุมการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล
เป็นเกษตรอุตสาหกรรม ตำบลทุ่งกระบ้่ำ อำเภอเลัาขวััญ จังหุวัดกาญจนบุรี
วันที่ ๑๖มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำ

 
การอบรม"เสริมแกร่ง SMEs รอบรู้การเงิน"
เพิ่มความเข้มแข็งให้กับสถาบันเกษตรกรและคณะของเกษตรกร

วันอังคารที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562

โรงงาน SCG วังศาลา มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๒
พร้อมสานต่อเกษตรอุตสาหกรรมร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรี

วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดกาญจนบุรี
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี (ชั้น ๔)

วันศุกร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562

สภาเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินเวทีประชุมการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล
เป็นเกษตรอุตสาหกรรม ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ ม.๓ ตำบลสระลงเรือ

วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562

สภาเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินเวทีประชุมการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล
เป็นเกษตรอุตสาหกรรม ตำบลวังกระแจะ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ