วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

สภาเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินโครงการ
“ไผ่พืชเศรษฐกิจใหม่เพื่อสร้างรายได้และฟื้นฟูป่า”

วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบนโยบายแก่สภาเกษตรกรแห่งชาติ
ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ วันที่  ๓  ตุลาคม  ๒๕๖๒


วันอังคารที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2562

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การยกระดับมาตรฐานการซื้อขายมันสำปะหลังจังหวัดกาญจนบุรี

วันจันทร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร-สัตว์ป่า
และฟื้นฟูแหล่งอาหารสัตว์ป่า ประชาร่วมใจ ถวายในหลวง
วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ป่าพุปูราชินี ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562

การประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการบริหารจัดการตลาดมันสำปะหลังระดับจังหวัด
จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ 
ณ ห้องประชุมดาวดึงส์ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี


วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562

โครงการสัมมนาเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานและการแสดงผลงานของ
สภาเกษตรกรจังหวัดกลุ่มภาคกลาง 26 จังหวัด

วันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาพืชสมุนไพรกัญชา เพื่อประโยชน์ทางการจังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษกกาญจนบุรี