วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562

 การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกลุ่มภาคกลาง ๒๖ จังหวัด
วันท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดปทุมธานี

การประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการ (สัมมนาครั้งที่ ๓)
งานสำรวจและออกแบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
สาย กาญจนบุรี-ชายแดนไทยพม่า (บ้านพุนำ้ร้อน) ตอน ๑
วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมริเวอร์แควรีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

วันพุธที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562

การประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการบริหารจัดการ
ตลาดมันสำปะหลังระดับจังหวัด จังหวัดกาญจนบุรี
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมเอราวัณ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ชั้น ๔

วันพุธที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2562

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรีจัดงานสืบสานต์ประเพณีสงกรานต์

วันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562

การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกาญจนุบุรี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒
วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรี


วันอังคารที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562

วว. จับมือ สภาเกษตรกร ขับเคลื่อน โครงการ ๑ ตำบล ๑ นวัตกรรมเกษตร


วันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2562

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้ กพส. ระดับจังหวัด
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี